Hình ảnh ngày 21/09/2015 tại Trà Vinh

hinh-anh-2109

hinh-anh-2109-1

hinh-anh-2109-2

hinh-anh-2109-7hinh-anh-2109-3


hinh-anh-2109-4

hinh-anh-2109-5


hinh-anh-2109-6

 

hinh-anh-2109-8

hinh-anh-2109-9

hinh-anh-2109-10

hinh-anh-2109-11

hinh-anh-2109-12

hinh-anh-2109-13

hinh-anh-2109-14

hinh-anh-2109-15

hinh-anh-2109-16

hinh-anh-2109-17